Infolinka

+420 543 216 031

Obchodní podmínky

společnosti Simple Lift s.r.o., sídlem Zábrdovická 18/10a, 615 00 Brno-Židenice, IČO 04352246, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 89208.

Základní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy, jak je tento pojem definován níže, uzavřené mezi společností Simple Lift s.r.o., se sídlem Zábrdovická 18/10a, 615 00 Brno-Židenice, IČO 04352246 (dále jen „Dodavatel“) a Objednatelem, jak je tento pojem definován níže, a upravují také práva a povinnosti Dodavatele a Objednatele v souvislosti s používáním Uživatelského účtu, jak je tento pojem definován níže.

1.2. Pro účely těchto obchodních podmínek mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:

Akceptace má význam dle odstavce 3.6.
Cena kupní cena stanovená dle § 2079 občanského zákoníku
Dodavatel prodávající dle § 2079 občanského zákoníku, přičemž se vždy jedná o Simple Lift s.r.o.
Nákupní košík součást Webové stránky automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání spočívajícím zejména přidáním nebo odebráním zboží a změnou množství vybraného zboží
Nabídka má význam dle odstavce 3.4.
Objednatel kupující dle § 2079 občanského zákoníku a objednatel v rámci smlouvy o dílo dle § 2586 občanského zákoníku; Objednatelem se rozumí také Spotřebitel
Objednávka má význam dle odstavce 3.3.
Prodejna kamenná prodejna Dodavatele na adrese Zábrdovická 18/10a, 615 00 Brno-Židenice
Přístupové údaje mají význam dle odstavce 2.4.
Registrace má význam dle odstavce 2.2
Smlouva smlouva o dodání zboží uzavřená mezi Dodavatelem a Objednatelem
Smluvní strany Dodavatel a Objednatel
Spotřebitel v souladu s § 419 občanského zákoníku, každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s prodávajícím
Uživatel fyzická osoba, která užívá svůj Uživatelský účet
Uživatelský účet součást Webové stránky, která je zpřístupněna právě jednomu Uživateli a je zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů
Webová stránka internetová stránka Dodavatele www.simplelift.cz
Záruka má význam dle odstavce 9.1

Uživatelský účet

2.1. Objednatel má právo Registrovat si Uživatelský účet na Webové stránce za účelem zjednodušeného objednávání si zboží. V případě, že to Webová stránka obchodu umožňuje, může Objednatel provádět objednávání zboží též přímo z Webové stránky obchodu.

2.2. Uživatel si registruje Uživatelský účet tak, že na Webových stránkách vyplní alespoň povinné registrační údaje, zejména jméno, příjmení, adresu pro doručování, adresu elektronické pošty, Přístupové údaje a následně je uloží. Zároveň musí Uživatel vyjádřit souhlas s těmito Obchodními podmínkami (dále jen jako „Registrace“).

2.3. Má se za to, že údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu jsou pravdivé a správné. Odpovědnost vyplývající z nesprávného či nepravdivého uvedení údajů nese pouze Uživatel.

2.4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen přístupovými údaji, jimiž jsou uživatelské jméno a heslo (dále jen „Přístupové údaje“). Uživatel i Poskytovatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně Přístupových údajů.

2.5. Uživatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj Uživatelský účet nevyužívá po dobu delší než jeden rok, či v případě, kdy Objednatel poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy včetně těchto Obchodních podmínek.

2.7. Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uzavření Smlouvy

3.1. Objednání zboží je možné prostřednictvím elektronického obchodu na Webové stránce, elektronickou poštou na adrese poptavky@simplelift.cz nebo osobně na Prodejně.

3.2. Veškerá prezentace zboží umístěná na Webové stránce je informativního charakteru a Dodavatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3. Pro objednání zboží prostřednictvím Webové stránky Objednatel vybere druh zboží a vloží ho do Nákupního košíku v jím požadovaném množství a vyplní objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje:

a. údaje o objednávaném druhu zboží a jeho množství,

b. údaje o zvoleném způsobu úhrady Ceny zboží,

c. údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží,

d. informace o nákladech spojených s dodáním zboží,

e. informace o jméně a příjmení Objednatele, adresu pro doručování, adresu elektronické pošty; pokud je Objednatel zároveň Uživatelem, jsou tyto informace automaticky předvyplněné (dále jen „Objednávka“).

3.4. Objednávka odeslaná kliknutím na tlačítko „objednat“ je návrhem na uzavření Smlouvy (dále jen „Nabídka“).

3.5. Před zasláním Objednávky zboží je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost Objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky.

3.6. Dodavatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Objednateli potvrdí elektronickou poštou Objednateli, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce. Odesláním tohoto potvrzení Objednateli (dále jen „Akceptace“) je uzavřena Smlouva.

3.7. Není-li uvedeno Dodavatelem jinak, vždy platí, že slevové poukazy a kupony se nesčítají a Objednatel vždy obdrží ten nejvyšší platný. Nastane-li automatický součet více poukazů, resp. kuponů, například závadou v algoritmu elektronického obchodu, vyhrazuje si Dodavatel takovouto Objednávku stornovat a zboží za tuto neplatnou cenu nedodat.

3.8. V případě objednání zboží prostřednictvím elektronické pošty vzniká Smlouva odesláním potvrzení nabídky Dodavatele Objednatelem. Nabídka Dodavatele obsahuje veškeré údaje dle odst. 3.3

3.9. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny v konstrukci a tvaru objednaného zboží v průběhu dodací doby, pokud se předmět dodávky nebo jeho funkce a vzhled zásadně nemění.

3.10. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

3.11. Smlouva a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archivu Dodavatele, přičemž Spotřebitel má k těmto údajům přístup na základě písemné žádosti.

 

Výhrada vlastnického práva

4.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na základě Smlouvy na Objednatele zaplacením celé Ceny.

4.2. Objednatel je povinen dodané zboží, ke kterému na něj ještě nepřešlo vlastnické právo kdykoliv na požádání Dodavatele vydat zpět, a to i pokud se toto zboží nachází u třetí osoby.

Platební podmínky

5.1. Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení Cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Webové stránce. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Tímto ustanovením není omezena možnost Dodavatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

5.2. Společně s Cenou je Objednatel povinen zaplatit Dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Cenou i náklady spojené s dodáním a balením zboží.

5.3. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a Dodavatel si neúčtuje žádné další poplatky vyjma smluvní přepravy.

5.4. Dodavatel je oprávněn požadovat uhrazení celé Ceny nebo zálohy ještě před odesláním zboží Objednateli. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.5. Cenu může Objednatel uhradit Dodavateli následujícími způsoby:

a) v hotovosti při odběru na Prodejně;

b) dobírkou při doručení zboží; hotovost přebírá od Objednatele dopravce, Objednatel hradí navíc poplatek za využití platby dobírkou uvedený v objednávkovém formuláři nebo sdělený Dodavatelem v nabídce zaslané prostřednictvím elektronické pošty;

c) bezhotovostně převodem na účet Dodavatele č. 2600851959/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet Dodavatele“); zboží je odesláno až po připsání platby na účet Dodavatele.

5.6. Zvolený způsob úhrady uvede Objednatel v Objednávce.

5.7. Zvolený způsob úhrady může Objednatel změnit pouze se souhlasem Dodavatele. Návrh na změnu způsobu úhrady provede Objednatel písemně na adresu Dodavatele nebo na adresu elektronické pošty Dodavatele.

5.8. Dodavatel si vyhrazuje právo neumožnit Objednateli vybrat kterýkoliv způsob úhrady Ceny uvedený v odstavci 5.5.

5.9. V případě platby v hotovosti je Cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je Cena splatná do 10 dnů od uzavření Smlouvy, pokud není v zálohové faktuře zaslané Objednateli uvedeno jinak. Pokud není Cena Objednatelem zaplacena v okamžiku splatnosti, má se za to, že Objednatel, který je Spotřebitelem, odstoupil od Smlouvy, pokud neprojeví opačnou vůli.

5.10. V případě bezhotovostní platby je Objednateli přidělen Dodavatelem variabilní symbol při Akceptaci Objednávky nebo v zaslané zálohové faktuře a Objednatel je povinen uhradit Cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby.

5.11. V případě bezhotovostní platby je závazek Objednatele uhradit Cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Dodavatele.

5.12. Případné slevy z Ceny zboží poskytnuté Dodavatelem Objednateli nelze vzájemně kombinovat.

5.13. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Dodavatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Objednateli daňový doklad – fakturu.

Dodací podmínky

6.1. Dodavatel umožňuje následující způsoby dodání zboží:

a) osobní odběr na Prodejně;

b) doručení Dodavatelem na místo určené Objednatelem v Objednávce;

c) zaslání na místo určené Objednatelem v Objednávce prostřednictvím dopravce.

6.2. Ceny dopravy jsou uvedeny v samostatné příloze těchto Obchodních podmínek.

6.3. Pokud není sjednán jiný způsob dodání zboží, platí, že jím je osobní odběr na Prodejně.

6.4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Objednatele, nese Objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.5. Je-li Dodavatel podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Objednatelem v Objednávce, je Objednatel povinen převzít zboží při dodání. V případě osobního odběru je Objednatel povinen převzít zboží do 10 pracovních dnů ode dne, kdy je Dodavatelem vyrozuměn, že zboží je připraveno k převzetí; Dodavatel Objednatele o tomto vyrozumí na adresu elektronické pošty uvedené Objednatelem v Objednávce.

6.6. Jestliže je sjednán způsob dodání zasláním, splní Dodavatel svou povinnost předat zboží Objednateli předáním prvnímu dopravci. Je-li však Objednatelem Spotřebitel, splní Dodavatel svou povinnost předat mu zboží okamžikem, kdy Objednatel zboží získá do fyzického držení.

6.7. Dodavatel či dopravce jsou oprávněni požadovat před odevzdáním věci předložení identifikačního průkazu (občanský průkaz nebo cestovní pas). Bez předložení některého z těchto dokladů může Dodavatel či dopravce odmítnout zboží vydat.

6.8. Nepřevezme-li Objednatel zboží v době dle odstavce 6.5. porušením své povinnosti, je povinen Dodavateli zaplatit poplatek za uskladnění ve výši 100,- Kč za každý den prodlení, maximálně však 3.000,- Kč. Dodavatel je oprávněn poté, co Objednatele prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně Objednatele v nezbytně nutné výši je Dodavatel oprávněn vůči Objednateli započíst vůči zaplacené kupní Ceně.

6.9. Dodavatel je povinen dodat zboží a umožnit Objednateli s ním nakládat nejpozději do 15 dnů od uzavření Smlouvy, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, Dodavatel zboží odešle nejpozději do tří pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy.

6.10. V případě bezhotovostní platby je Dodavatel povinen dodat zboží Objednateli nejpozději do 15 dnů od splnění povinnosti Objednatele zaplatit Cenu, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, Dodavatel zboží odešle nejpozději do tří pracovních dnů ode dne splnění povinnosti Objednatele zaplatit Cenu.

6.11. Nesplní-li Dodavatel svou povinnost ohledně dodání zboží v době dle odstavci 6.9. nebo 6.10., vyzve jej Objednatel k dodání v dodatečné lhůtě odpovídající daným okolnostem. Nedodá-li Dodavatel zboží v této dodatečné lhůtě, je Spotřebitel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

6.12. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle Dodavatel Objednateli zpravidla společně se zbožím, nejpozději však do dvou dnů od převzetí zboží Objednatelem.

6.13. Dodavatel neodpovídá v případě závazně dohodnutých lhůt za zpoždění dodávek zboží na základě vyšší moci a událostí, které Dodavateli značně ztíží nebo znemožní dodávky, a které Dodavatel nezavinil. Za případy vyšší moci jsou považovány zejména mobilizace, válka, povstání, stávka, výluka, úřední nařízení, případně jiné nepředvídatelné překážky, a to i pokud nastanou u dodavatelů Dodavatele a jejich subdodavatelů. Takové skutečnosti opravňují Dodavatele k posunutí dodávky o dobu trvání překážky a přiměřenou dobu rozběhu. Pokud se dodávka zboží stane v důsledku výše uvedených skutečností pro Dodavatele nemožnou nebo neuskutečnitelnou, je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Přechod nebezpečí

7.1. Jestliže je jako způsob dodání zboží určen osobní odběr na Prodejně nebo doručení Dodavatelem, přechází nebezpečí škody na věci na Objednatele v okamžiku převzetí zboží, případně v okamžiku, kdy si Objednatel zboží nepřevzal, ačkoliv si jej převzít měl a mohl, a zároveň mu Dodavatelem bylo umožněno se zbožím nakládat.

7.2. Jestliže je jako způsob dodání zboží určeno zaslání prostřednictvím dopravce, přechází nebezpečí na Objednatele, když je zboží Dodavatelem předáno prvnímu dopravci pro přepravu Objednateli podle Smlouvy. Je-li však Objednatelem Spotřebitel, přechází na něj nebezpečí okamžikem, kdy Spotřebitel zboží získá do fyzického držení; to neplatí, jestliže Spotřebitel pověřil přepravou dopravce, kterého mu Dodavatel nenabídl.

7.3. Ztráta nebo poškození zboží, k nimž došlo po přechodu nebezpečí na Objednatele, nezbavují Objednatele povinnosti zaplatit Cenu, ledaže ztráta nebo poškození byly způsobeny jednáním nebo opomenutím Dodavatele.

Práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Objednatel věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství, zkontroluje neporušenost obalů zboží. V případě zjištění jakýchkoliv závad je povinen toto neprodleně oznámit Dodavateli či dopravci a je oprávněn takové zboží nepřevzít. Pokud takto poškozenou zásilku Objednatel od Dodavatele či dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu. Porušením této povinnosti zanikají práva Objednatele z vadného plnění; to neplatí pro Spotřebitele.

8.3. Dodavatel odpovídá Objednateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Dodavatel odpovídá Objednateli, že v době, kdy Objednatel zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se plnění tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.4. Ustanovení uvedená v odstavci 8.3. se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.5. Vada je podstatným porušením Smlouvy, pokud o ní Dodavatel již při uzavření Smlouvy věděl nebo musel vědět, že druhá strana by Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

8.6. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Objednatel právo na dodání nové věci, opravu věci, přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupení od Smlouvy.

8.7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny.

8.8. Objednatel je povinen vadu u Dodavatele uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jde-li o vadu skrytou, je Objednatel povinen ji u Dodavatele uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. V reklamaci nebo bez zbytečného odkladu po ní sdělí Objednatel Dodavateli, jaké právo z vadného plnění si zvolil. Pokud tak neučiní včas, má i v případě vadného plnění, které je podstatným porušením Smlouvy, pouze práva dle odstavce 8.7.

8.9. Práva z vadného plnění uplatňuje Dodavatel u Objednatele na Prodejně, případně odesláním zboží do sídla Dodavatele. Za okamžik uplatnění práv z vadného plnění se považuje okamžik, kdy Objednatel obdržel od Dodavatele reklamované zboží. Náklady na uplatnění práv z vadného plnění hradí Objednatel, Dodavatel může po předchozí domluvě s Objednatelem provést dopravu reklamovaného zboží na Prodejnu na své náklady.

8.10. Uplatněním vady u Dodavatele se Objednatel nezprošťuje povinnosti zaplatit Cenu. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se nepoužije. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, je-li Objednatelem Spotřebitel.

8.11. Objednatel nemůže odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li Objednatel věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li Objednatel nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým konáním nebo opomenutím, nebo

d) prodal-li Objednatel věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Objednatel Dodavateli, co ještě vrátit může, a dá Dodavateli náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Záruka za jakost

9.1. Dodavatel se zavazuje, že dodávané zboží bude, není-li uvedeno jinak, po dobu 24 měsíců způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti (dále jen „Záruka“).

9.2. U zboží kategorie „vozíky“ a „rudly“ se délka Záruky liší v závislosti na jednotlivých součástech zboží, přičemž platí, že:

a) Záruka na kovový rám činí 5 let;

b) Záruka na hydrauliku činí 24 měsíců;

c) Záruka na kolečka činí 12 měsíců;

d) Záruka na akumulátory činí 6 měsíců.

9.3. Jestliže je jako způsob dodání zboží určen osobní odběr na Prodejně nebo doručení Dodavatelem, začíná záruční doba běžet okamžikem přechodu nebezpečí; bylo-li jako způsob dodání zboží určeno zaslání prostřednictvím dopravce, začíná záruční doba běžet od dojití zboží do místa určení.

9.4. Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje Záruka se uplatní odstavec 8.9. obdobně.

Odstoupení od Smlouvy

10.1. Objednatel, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření Smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

10.2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit mimo jiné od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele, nebo pokud Spotřebitel porušil jejich původní obal.

10.3. Pro odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využít vzorový formulář poskytnutý Dodavatelem, který tvoří přílohu Obchodních podmínek. Odstoupení lze provést odesláním formuláře na adresu elektronické pošty Dodavatele poptavky@simplelift.cz, přičemž přijetí tohoto formuláře bude Spotřebiteli bezprostředně v textové podobě potvrzeno.

10.4. Po odstoupení od Smlouvy Spotřebitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, zašle nebo předá Dodavateli plnění, které od něj obdržel. Spotřebitel je srozuměn s tím, že náklady vrácení zboží nese Spotřebitel. Náklady na vrácení zboží zpět budou účtovány stejných sazeb jako pro doručení dle ceníku dopravy. Spotřebitel je povinen zboží vrátit čisté, v původním obalu, s veškerým příslušenstvím a nepoškozené. Je-li zboží poškozeno, je Dodavatel oprávněn nárok na náhradu škody jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení Ceny.

10.5. Do 14 dnů od odstoupení vrátí Dodavatel Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něj přijal, a to včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu nabízenému způsobu. Dodavatel není povinen peněžní prostředky vracet dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Dodavateli odeslal. Spotřebitel souhlasí s tím, že peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem, jakým byly poskytnuty.

10.6. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy též dle odstavce 6.11.

10.7. Dodavatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

10.8. Dodavatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud je Objednatel, který není Spotřebitelem, je v prodlení se zaplacením ceny delším než 15 dnů.

10.9. Pokud se společně s objednaným plněním poskytuje i dárek, je darovací smlouva mezi Objednatelem a Dodavatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že v případě odstoupení od Smlouvy kteroukoli smluvní stranou pozbývá darovací smlouva účinnosti a Objednatel je povinen poskytnutý dárek vrátit.

Právní odpovědnost

11.1. V případě prodlení Objednatele se zaplacením Ceny je Dodavatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení se neuplatní, pokud je Objednatelem Spotřebitel.

11.2. Nárokováním nebo úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody v plné výši.

Ochrana osobních údajů

12.1. Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování osobních údajů kupujícího, je Simple Lift s.r.o. se sídlem Zábrdovická 18/10a, 615 00 Brno-Židenice, IČ: 04352246, a kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Barbora Vojtěská, telefon: 602 723 216, email: info@simplelift.cz.

12.2. Při zpracovávání osobních údajů se prodávající řídí příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“). Zpracovávání osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Zpracování osobních údajů probíhá proto, aby prodávající mohl poskytovat plnění plynoucí z kupní smlouvy a informovat o něm kupujícího. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány na základě kupní smlouvy o koupi zboží a jejich zpracovávání je nezbytné pro splnění této smlouvy. Osobní údaje prodávající rovněž zpracovává pro účely případné reklamace či uplatňování jiných práv kupujícího jako spotřebitele podle příslušných právních předpisů.

12.3. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu od okamžiku objednání zboží do okamžiku uplynutí záruční doby. Poté jsou uchovávány pouze ty osobní údaje kupujícího, které jsou dále nezbytné pro uplatnění práv a plnění povinností prodávajícího, nebo u kterých to vyžadují jiné právní předpisy, maximálně však po dobu tří let od uplynutí záruční doby. Při zpracovávání osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

12.4. Prodávající zpracovává pouze osobní údaje, které získal přímo od kupujícího a které kupující poskytl v objednávce, zejména jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresa, případně doručovací adresa, firmu, IČ a DIČ a případné další údaje, poskytnuté kupujícím v souvislosti s plněním kupní smlouvy jako např. číslo účtu. Osobní údaje jsou zařazeny do databáze zákazníků prodávajícího, dále v této databázi evidovány a jsou k nim přiřazovány další údaje o objednaném zboží a vybraném způsobu jeho dopravy. Bez poskytnutí těchto osobních údajů by nebylo možné dodat kupujícímu vybrané zboží a poskytovat další služby prodávajícího. Poskytnutí a zpracovávání výše uvedených osobních údajů je proto nutnou podmínkou pro uzavření a plnění kupní smlouvy.

12.5. S osobními údaji kupujícího nakládá prodávající s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje jsou chráněny v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Ve vnitřní struktuře prodávajícího platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či útvar může mít přístup k osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.

12.6. Osobní údaje předává kupující v nezbytně nutném rozsahu dalším subjektům pro zajištění plnění kupní smlouvy, zejména za účelem dopravy a převzetí zboží způsobem, který kupující zvolí při objednávce. Mimo to osobní údaje zásadně nejsou předávány nikomu mimo společnost prodávajícího s výjimkou případů, kdy:

12.6.1. je dán výslovný souhlas kupujícího,

12.6.2. prodávajícímu to ukládá nebo ho k tomu opravňuje právní předpis (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení).

12.7. Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropskou unii.

12.8. Ve vztahu ke svým osobním údajům má kupující následující práva, která vůči prodávajícímu může uplatnit:

12.8.1. právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání osobních údajů prodávajícím a na přístup ke všem osobním údajům, které se týkají kupujícího a které prodávající zpracovává;

12.8.2. právo na opravu nebo doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;

12.8.3. právo na výmaz nebo omezení zpracovávání osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;

12.8.4. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

12.8.5. právo na přenesení osobních údajů k jinému správci.

12.9. Pro uplatnění práv na ochranu osobních údajů podle článku 9.8., které prodávající plně respektuje a umožňuje jejich uplatňování se kupující může písemně, elektronicky či telefonicky obracet na: Barbora Vojtěská, adresa: Zábrdovická 18/10a, 615 00 Brno-Židenice, telefon: 602 723 216, email: info@simplelift.cz.

12.10. Pokud se kupující domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČ: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www: https://www.uoou.cz.

Komunikace a doručování

13.1. Není-li mezi Smluvními stranami ujednán jiný zvláštní způsob komunikace, jakákoliv komunikace na základě Smlouvy bude probíhat v souladu s tímto článkem Obchodních podmínek. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou či elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních stran, které si Smluvní strany vzájemně písemně oznámí.

13.2. Listovní oznámení správně adresovaná se považují za doručená dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo provozovatele poštovních služeb nebo doručováno osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude z jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu druhé Smluvní strany, avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve lhůtě 5 pracovních dnů od jeho uložení na příslušné pobočce pošty.

13.3. Zpráva adresovaná prostřednictvím elektronické pošty se považuje za doručenou v okamžiku, kdy je zpráva prostřednictvím elektronické pošty odeslána, neprokáže-li adresát zprávy, že se zpráva nedostala do jeho dispozice.

Závěrečná ustanovení

14.1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

14.2. Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy mezi Dodavatelem a Objednatelem se řídí českým právem.

14.3. Smlouvy uzavřené v souladu s těmito obchodními podmínkami lze měnit jen písemně, po sobě jdoucími číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami.

14.4. Dodavatel není vázán žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

14.5. Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

14.6. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1798 až 1800 občanského zákoníku o adhezních smlouvách.

14.7. Dojde-li mezi stranami Smlouvy ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Objednatel oprávněn podat k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.

14.8. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou následující přílohy:

a) Ceník servisních služeb,

b) Ceník dopravy,

c) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

14.9. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 23.3.2017.

14.10. Kontaktní údaje Dodavatele:

adresa pro doručování: Simple Lift s.r.o. , Zábrdovická 18/10a, Brno-Židenice, 615 00.

adresa elektronické pošty: poptavky@simplelift.cz

telefon: +420 543 216 031

Ze zákulisí naší práce

Sledujte více na